Regulamin


Przed skorzystaniem z serwisu, zapoznaj się również z Polityką Prywatności.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług szkoleniowych  oferowanych przez Usługodawcę działającego pod firmą: Iwona Gruszka Consulting z siedzibą w Rudziczce, ul. Pszczyńska 26, NIP 638-174-58-97 REGON 367523699., adres email: iwona@iwonagruszka.com Szkolenia i inne materiały szkoleniowe są udostępniane za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu dostępnego pod adresem internetowym: iwonagruszka.pl, iwonagruszka.com i pochodne.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług Portalu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe świadczone w Portalu, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z Portalu.

5. Użytkownikpoprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia oraz korzystania z Portalu.

6. Użytkownik poprzez akceptacje regulaminu wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania i reprezentowania na Portalutreści o charakterze bezprawnym.

8. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści płatne są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie innym osobom będzie skutkować usunięciem z listy kursantów bez zwrotu pieniędzy oraz zostaną podjęte odpowiednie kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Treści publikowane w tajnej grupie kursowej powinny pozostać tajne. Przekazywanie treści dalej łamie zasadę poufności i skutkuje wydaleniem kursanta z kursu bez zwrotu pieniędzy. 

§ 2. DEFINICJE

1.  Konsument- osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Portal – portalinternetowy pod adresem: iwonagruszka.com i ewentualnie innymi podadresami internetowymi,

3. Usługodawca- Iwona Gruszka Consulting z siedzibą w Rudziczce, ul. Pszczyńska 26, NIP 638-174-58-97 REGON 367523699

4. Użytkownik- osoba korzystająca z Portalu, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do Usługi odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.


§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Portalu  iwonagruszka.com

2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .

3.  W Formularzu Zamówień Użytkownik wskazuje:

a. Imię i nazwisko uczestnika kursu
b. Adres
c. Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej
d. Ewentualnie nazwę firmy i NIP

4. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

5. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Użytkownik w celu uzyskania dostępu dousługi szkoleniowej zobowiązany jest dokonać zapłaty za wybrane szkolenie

6. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.

7. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Uzytkownikowi informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

8. Zapłaty za szkolnie można dokonać:

a. jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Uługodawcę (Operator),
b. kartą płatniczą w systemie autoryzacji i rozliczeń PayPro SA

9.  Cena podana przy każdym szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.  

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Portalu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się.  Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

11. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po prezentacji produktu. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści szkoleniowej.

12. Dostęp do odpłatnego szkolenia uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. Dostęp do szkolenia może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy: iwona@iwonagruszka.com potwierdzenia przelewu w plikupdf.

13. Użytkownik otrzymuje  drogą mailową informacje o sposobie logowania do Portalu w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.

14. Dane do rejestracji na Portalu Usługodawca przesyła na adres mailowy podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówień.

15.  Czas dostępu do materiałów jest nieograniczony lub ograniczony do okresu wskazanego w opisie szkolenia.

 

 

Twoje rezultaty zależą od Ciebie. Produkty i usługi sprzedawane na tej i powiązanych stronach nie są obietnicą rezultatów i nie dają gwarancji uzyskania zarobków. Ponieważ nie każdy wdraża polecane rozwiązania tak jak przedstawiono to w produktach i usługach, oraz poziom osiągniętego sukcesu jest indywidualny i zależy od różnych czynników, zdolności, talentu, poświęconego czasu, wiedzy i inwestycji finansowej, nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz podobne rezultaty do tych przedstawionych w opiniach innych kursantów i autora (autorów) produktów i usług. W rozumieniu przepisów, żadne z produktów nie stanowią „rekomendacji”, ani nie są indywidualną poradą.

Korzystając z produktów i usług Iwona Gruszka Consulting rozumiesz, że jakikolwiek biznes wiąże się z ryzykiem straty kapitału. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.