REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PORTALU 

IWONAGRUSZKA.PL i AKADEMIA.IWONAGRUSZKA.COM


Przed skorzystaniem z serwisu, zapoznaj się również z Polityką Prywatności.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług szkoleniowych  oferowanych przez Usługodawcę działającego pod firmą: Iwona Gruszka Consulting z siedzibą w Rudziczce, pod adresem: 43-267 Rudziczka, ul. Pszczyńska 26, NIP 638-174-58-97 REGON 367523699., adres email: iwona[at]iwonagruszka.com. Szkolenia i inne materiały szkoleniowe są udostępniane za pośrednictwem publicznej sieci Internet i Portalu dostępnego pod adresem internetowym: iwonagruszka.pl i akademia.iwonagruszka.com

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług Portalu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe świadczone na Portalu, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z Portalu.

5. Zakładając konto na Portalu udostępnia swoje dane osobowe niezbędne dla celów korzystania z Portalu oraz realizacji umowy zakupu usług szkoleniowych.

6. Użytkownik zaznaczając odpowiednie okienka może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na otrzymywanie newslettera.

7. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania i reprezentowania na Portalu  treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 2.  DEFINICJE

1. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Portal – portal  internetowy pod adresem: iwonagruszka.pl, akademia.iwonagruszka.com i ewentualnie innymi podadresami strony iwonagruszka.pl lub iwonagruszka.com,

3. Usługodawca- Iwona Gruszka Consulting z siedzibą w Rudziczce, ul. Pszczyńska 26, NIP 638-174-58-97 REGON 367523699

4. Użytkownik- osoba korzystająca z Portalu, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do Usługi odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą.

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Portalu  iwonagruszka.pl i akademia.iwonagruszka.com

2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

3.  W Formularzu Zamówień Użytkownik wskazuje:

a.   Imię i nazwisko uczestnika kursu
b.   Adres
c.   Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej
d.   Ewentualnie nazwę firmy i NIP

4. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

5. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia Użytkownik w celu uzyskania dostępu do  usługi szkoleniowej zobowiązany jest dokonać zapłaty za wybrane szkolenie

6. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.

7. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Użytkownikowi informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

8. Zapłaty za szkolnie można dokonać:

a.     jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Uługodawcę (Operator),
b.     kartą płatniczą w systemie autoryzacji i rozliczeń PayPro SA

9. Cena podana przy każdym szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.  

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Portalu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się.  Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

11. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po prezentacji produktu. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści szkoleniowej.

12. Dostęp do odpłatnego szkolenia uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. 

13. Po dokonaniu płatności, użytkownik zostaje przekierowany do stony z  informacją o sposobie założenia konta i logowania do Portalu. Aktywacja treści usług szkoleniowych następuje do 48h od momentu otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.

14. Czas dostępu do materiałów jest nieograniczony (w okresie  lub ograniczony do okresu wskazanego w opisie szkolenia.

 

§ 4. WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG

1. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się na adres: iwona[at]iwonagruszka.com .

2. Materiały dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Microsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań.

3. Usługi szkoleniowe posiadają polską lub angielska wersję językową.

4. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług na Portalu zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na adres iwona[at]iwonagruszka.com i będą one rozpatrywane indywidualnie. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

5. Jakiekolwiek próby włamania na Portal, oferujący Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkuje nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone na Portalu są zabronione.

6. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać na adres: iwona[at]iwonagruszka.com

3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument, który zawarł umowę zakupu usługi szkoleniowej od Usługodawcy na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od zakupienia usługi odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień z ust. 7 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane w formie elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy: iwona[at]iwonagruszka.com

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca wycofuje dostęp do zakupionego szkolenia z konta Użytkownika.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawami autorskimi do treści i materiałów prezentowanych na Portalu dysponuje Iwona Gruszka Consulting bądź inny podmiot, od którego Iwona Gruszka Consulting uzyskała odpowiednią licencję.

2. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Portalu podlegają ochronie prawnej, zaś ich rozpowszechnianie bez zgody osoby uprawnionej lub wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności na portalu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników. 

2. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a Usługodawcą, konsument ma możliwość zwrócenia się o pomoc do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

5. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść konsument, ale także klient niebędący konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

6.  Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.

7.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

8.   Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.


 

Twoje rezultaty zależą od Ciebie. Produkty i usługi sprzedawane na tej i powiązanych stronach nie są obietnicą rezultatów i nie dają gwarancji uzyskania zarobków. Ponieważ nie każdy wdraża polecane rozwiązania tak jak przedstawiono to w produktach i usługach, oraz poziom osiągniętego sukcesu jest indywidualny i zależy od różnych czynników, zdolności, stanu biznesu, poświęconego czasu, wiedzy i inwestycji finansowej, nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz podobne rezultaty do tych przedstawionych w opiniach innych kursantów i autora (autorów) produktów i usług. W rozumieniu przepisów, żadne z produktów nie stanowią „rekomendacji”, ani nie są indywidualną poradą.

Korzystając z produktów i usług Iwona Gruszka Consulting rozumiesz, że jakikolwiek biznes wiąże się z ryzykiem straty kapitału. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.